Vedligehold, reparationer og renovering

Generelt om vedligehold og ansvar som ejer


 • Indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer. Dette gælder rørtilslutning fra ejendommens rørføring til lejligheden, al i lejligheden intern rørføring, el og el-installationer (inklusive HFI/HPFI) relæ.
 • Som tommelfingerregel er "alt hvad der er inden for dine vægge ejers eget ansvar". Hør dog vicevært og bestyrelse inden du foretager dig noget. Vi kan ofte hjælpe.
 • Udvendig vedligehold er som udgangspunkt ejerforeningens ansvar (dog ikke sne/isrydning på svalegangen ud for din lejlighed, samt det indvendige af din altan). Kontakt bestyrelse eller vicevært, hvis du er i tvivl.
 • Hoveddør samt altandør er som udgangspunkt ejers ansvar, men der kan forekomme afvigelser (garanti ifm. nyinstallation i 2019) etc. Kontakt bestyrelsen, hvis du oplever problemer med funktionaliteten af dør og/eller vinduer, da denne muligvis stadig er dækket af garanti fra fabrikanten. Se også punktet "forsikring" angående glasforsikring.
 • At "din" del af fællesområder (svalegang foran din lejlighed) fremstår pænt og ryddeligt er ejers ansvar og der gælder samme privatretslige vilkår for lejligheder, som for privatejendomme ellers: Falder en forbipasserende og oplever person/materiel skade pga. manglende is/snerydning eller genstande efterladt på området, er det ejer (dig) af området (svalegangen), der er ansvarlig!

 • For jer, der vil bygge om/totalrenovere: Reglerne er over de seneste år blevet slækket en del, så der er i dag ret frie rammer i lejligheder. Dog skal du være opmærksom på, at bestyrelsen og/eller administrator som udgangspunkt skal godkende dit projekt, især hvis det inkluderer fjernelse af bærende vægge, eller etablering af vægge eller installationer der kan besværliggøre flugtveje. Det er under alle omstændigheder en rigtig god idé at få udarbejdet nogle tegninger og en synops/beskrivelse af dit renoveringsprojekt som kan videreformidles til bestyrelse, administrator og kommunen - INDEN du går i gang. Bestyrelsen giver gerne hurtig tilladelse til renoveringsprojekter, hvor administrator har givet grønt lys. Men husk, at visse projekter kræver kommunal godkendelse! Med andre ord: Skriv til bestyrelsen med tegninger og beskrivelse af dit projekt INDEN du går i gang! Ofte har vi også viden om, hvad der kan lade sig gøre (skjult rørføring, ventilationskanaler, kabler etc.)


THE SERIOUS STUFF:

Du kan (vil!) blive gjort ansvarlig for skader på ejendommen eller dine naboers ejendom, skulle sådanne skader skyldes ulovligt opførte eller ulovligt opererede/modificerede el- eller vandinstallationer. OGSÅ SELVOM DU IKKE SELV HAR OPFØRT DISSE INSTALLATIONER! Det er DIT ansvar som ejer, at de i din lejlighed eksisterende installationer til enhver tid opfylder gældende lovkrav!

I andre tilfælde:

 • Vandskade/indbrudsskade: Skader på indbo, løse tæpper etc. skal dækkes af ejeren eller dennes forsikring.
 • Smadret rude: Glasforsikringen dækker ikke butiksruder. Find informationer på siden Forsikring.
 • Større affaldsmængder: Ejerforeningen betaler kun for affald afleveret i storskraldscontaineren. Ekstratømning/bortskaffelse i øvrigt sker på ejers egen regning.


(Skulle der være noget relevant, som ikke er omtalt på listen, er du velkommen til at meddele dette til viceværten, der vil sørge for at punktet bliver tilføjet ved førstkommende lejlighed).

Er du i tvivl om hvad hvilket ansvar der hhv. hører under dig selv og Ejerforeningen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller viceværten med dine spørgsmål.

Tagensvejcentret har udarbejdet en 10-års drifts og vedligeholdelsesplan. Den kan du se nærmere på hér: Vedligeholdelsesplan

Foreningens faste håndværkere

Håndværkere til ejendommen bestilles kun via bestyrelsen. Hvis ikke det sker, vil regningen for det udførte arbejde blive afkrævet den pågældende beboer.

Ved akutte opståede skader på ejendommen, og hvor beboere IKKE kan få forbindelse til viceværten eller bestyrelsen, kan der tilkaldes hjælp fra nedenstående:

 • VVS: 70707170
 • Elektriker: 70101617
 • Kloak: 70701617
 • Låsesmed: 60606060
 • Glarmester: 35830228