Ny ejer eller fremlejer


Velkommen til Tagensvej Centret!

Som ny ejer eller fremlejer bedes du henvende dig til viceværten snarest efter indflytning for udskiftning af navn på postkasse og ved dørtelefoner. Du kan finde viceværtskontoret, samt danne dig et hurtigt overblik over ejendommen herunder.
"Brik" til fællesvaskeriet bestilles hos viceværten.Du kan vælge at lade en nøgle hænge hos viceværten, således at håndværkere eller viceværten kan komme ind, hvis der er pågående arbejde, som kræver håndværkeradgang til lejligheden. Ellers klares dette ved, hver gang at lægge en nøgle hos viceværten efter aftale. (Se endvidere neden, angående nøgler og håndværkeres adgang til lejlighederne).

Du finder viceværtens kontaktoplysninger på vores kontaktside


  • Vi anbefaler dig, at tilslutte dig vores Facebook-gruppe hér da der ofte videregives kommunikation fra bestyrelsen samt de andre beboere på siden.

  • Du kan tilmelde dig foreningens nyhedsbrev hér

  • Foreningen bruger hvert år et anseligt beløb på papir-kommunikation fra administrator til ejerne. Hjælp vores økonomi og miljøet ved, at tilmelde dig digital post fra administrator. Du finder en guide hér

Læs mere hér om hvilke faciliteter Tagensvej Centret kan tilbyde. Her er info om internet, TV-pakke, fællesvaskeri, parkeringspladser og andet vi kan tilbyde: Faciliteter

Som ny ejer følger der en mængde forpligtigelser med. Nogle vil totalrenovere deres nye lejlighed. Det er der regler for. Ligesom der er regler for, hvorledes vedligeholdelsespligt fordeles, samt nogle regler for privatejede fællesarealer. Bliv klogere her: Vedligehold og renovering


OM NØGLER INDLEVERET HOS VICEVÆRT:
Har man indleveret nøgle hos viceværten, giver man også defacto vicevært/EF tilladelse til at udlevere denne til håndværkere, der arbejder på opgaver igangsat eller varetaget af ejerforeningen. Der vil dog altid finde varsling sted i postkassen, minimum 14 dage før arbejdets begyndelse.
Ved private arbejder er det ejers eget ansvar, at viceværten er orienteret, da viceværten naturligvis ikke udleverer nøgler uden forudgående aftale med ejer.PRIVATLIVSPOLITIK FOR
EJER- OG ANDELSBOLIGFORENINGER

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 24/05/2018

E/F Tagensvej Centret’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behand-ling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
E/F Tagensvej Centret er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand Daniel Cuba Andersen
Adresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
CVR: 28219741
Telefonnr.: 70 30 20 20
Mail:
Website: www.tagensvejcentret.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger :
1)Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
-e-mailadresse hvis tilmeldt nyhedsbrev

2)Oplysninger om lejere og fremlejetagere:
Almindelige personoplysninger:
-ingen

3)Oplysninger om ventelisteansøgere:
Almindelige personoplysninger:
-Kontaktoplysninger som telefonnummer e-mailadresse.

4)Oplysninger om ansatte:
Almindelige personoplysninger:
-Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse,

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra an-dre kilder:
Sælger af lejlighed, mægler, din udlejer, offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse-afvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/ aftale med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke
Formålene:
1)Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og op-følgning af projekter
Opfyldelse af lovkrav


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i for-hold til generalforsamlinger
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af ejer- og boligafgift m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der viser en konkret aktivitet eller situation i foreningen
Videregivelse af personoplysninger til administrator og revisor samt håndværkere m.v.
Af praktiske og administrative hensyn samt med henblik på forældelsesreglerne opbe-varer vi dine oplysninger også i en periode efter din udtræden af foreningen


Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.
Såfremt vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til en-hver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med drift og administration af foreningen sker der videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører, herunder ejendomsadministrator, revisor, mæglere og håndværkere.
Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte til offentlige myndigheder, herunder SKAT.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføringsbrug uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder afhængigt af, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som lejer- eller fremlejetager, som venteliste-ansøger eller som ansat:
Medlemmer:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstem-melse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til
5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Lejer- eller fremlejetager:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit leje- eller fremlejeforhold og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter dit aftaleforhold er ophørt
Ventelisteansøgere:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit medlemskab på ventelisten og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regn-skabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Ansatte:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af ansættelsesforholdet og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regn-skabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:
-Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
-Retten til indsigt i egne personoplysninger
-Retten til berigtigelse
-Retten til sletning
-Retten til begrænsning af behandling
-Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
-Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplys-ninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende pri-vatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.


Vi opfordrer dig til at orientere dig på siderne:

samt undersider. Husk også at tilmelde dig nyhedsbrevet,

Find flere kontaktoplysninger til Tagensvej Centret.